IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA NA DALJINU ROK PO ZAKONU 14 DANA A KOD SUECOS-a JE 30 DANA OD DANA PRIJEMA OBUĆE JER SMO SIGURNI U NAŠ KVALITET“ Sa ponosom potvrđujemo da od prvog dana prodaje nemamo žalbe, nerešene prijave ili sudske procese sa kupcima.

KONTAKT ZA PITANJA INFORMACIJE I REKLAMACIJE

BANKER L.T.D.  d.o.o.

Vožda Karađorđa br.13,  Niš 18000

ogranak trgovina; Bul.Sv.cara Konstantina 80-86

mb.06114997

suecosprodaja@gmail.com

Pozovite odmah !

065/9992-065

RADNO VREME

Ponedeljak– Petak: 9:00 – 17:00  Subota: 9:00 – 15:00

BANKER INEX  d.o.o.

zastupnik uvoznik distributer velikoprodaja

Vožda Karađorđa br.13, Niš 18000

mb. 17023195

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Sigurnost i zaštita podataka

Banker ltd sa sigurnosću postupa sa svim  sačuvanim ličnim podacima korisnika.
U kontekstu Izjave o zaštiti podataka želimo vas obavestiti kako garantujemo zaštitu podataka koje ste nam dostavili:

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svaki put važećim u Republici Srbiji isto tako je zaštita podataka usklađena sa Evropskom Opšom uredbom o zaštiti podataka „GDPR“.

Nama je sigurnost  i zaštita podataka veoma važna.

Pažljivo ćemo čuvati sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka na internim serverima i nećemo ih prosleđivati bez prethodne saglasnosti, osim
• državnim organima vlasti na osnovi njihovog obrazloženog pisanog zahteva u svrhu provođenja određenog zakonskog postupka .
Vaše lične podatke koje ste nam dostavili čuvaćemo trajno, ili vašeg do otkaza, i zahteva za brisanjem, odnosno povlačenjem saglasnosti.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem elektronske pošte suecosprodaja@gmail.com .  Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo u roku od 15 dana od dana dobijanja zahteva za otkazivanje.

Odgovoran za prikupljanje ličnih podataka:

Ako imate pitanja u svezi sa odredbama o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail suecosprodaja@gmail.com  ili nas kontaktirajte na adresu

Banker ltd Vožda Karadjordja 13 Niš,  Srbija.

Pozovite odmah ! Sa zadovoljstvom očekujemo vaš telefonski poziv od 8-20h

Porudžbina ON LINE ili SMS-om preko 065/9992-065

FREE SHIPING poštarina besplatna isporuka 24-48 h

100% Sigurna kupovina moguća zamena broja i modela kao i povraćaj novca u zakonskom roku.

„Pravilnik o rešavanju reklamacija“

BANKER LTD d.o.o.  Niš, Vožda Karađorđa 13,  MB:06114997

U skladu sa članom 13. st. 1. t. 6. i  članom 56. Zakona o zastiti  potrosaca ( «Sluzbeni glasnik  RS» broj 62/14) I članom 19. 0dluke o organizovanju i uskladivanju sa Zakonom o privrednim drustvima, Direktor BANKER LTD d.o.o., dana 18.10.2018. godine donosi:

PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA

Član 1.

Ovim Pravilnikom se reguliše postupak i način rešavanja reklamacije potrošača za proizvode kupljene sa robnom markom SUECOS u Srbiji, preko prodavca BANKER LTD d.o.o.

Član   2.

BANKER LTD d.o.o. je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome BANKER LTD d.o.o. odgovara za nesaobraznost, koja ne može biti kraća od jedne godine. Dokaz o datumu početka rizika, za robu kupljenu u maloprodajnim objektima je fisklani račun ili poštanska prijemnica za kupovinu preko interneta.

Clan   3.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim  putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu racuna na uvid iii drugog dokaza o kupovini (kopija racuna, slip isl. Ptt prijemnice).

BANKER LTD d.o.o. vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija   potrošača.

Clan 4.

BANKER LTD d.o.o. će potrošaču izdati reklamacioni list ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti  broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom  obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i    datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu  izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke,   ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 5.

BANKER LTD d.o.o. je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana  prijema reklamacije, pisanim iii elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da Ii prihvata reklamaciju, izjasnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne moze da bude duzi od 15 dana, od dana podnošenja  reklamacije.

BANKER LTD d.o.o. je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije,  ukoliko  je dobio prethodnu saglasnost  potrošača.

Ukoliko, BANKER LTD d.o.o. iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, duzan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i   da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Clan 6.

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Clan  7.

Ako je reklamacija i opravdana zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

 1. otklanjanje nedostataka na proizvodu (popravku)

2. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa), čija cena   ne može biti veća od maloprodajne cene reklamiranog proizvoda na dan prigovora

3. raskid  ugovora.

U slučaju raskida  ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na fiskalnom računu).

Potrošač nema pravo iz ovog člana ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

Clan 8.

Ako je reklamacija potrošača neopravdana na osnovu procene od strane Komisije za rešavanje rekalamacije BANKER LTD d.o.o. koji imenuje direktor, proizvođača proizvoda odnosno angažovanog stručnog lica za procenu opravdanosti reklamacije ( Jugoinspekt d.o.o., Sektor za tekstil i kožu, Crnotravska br 3. Beograd), ovlašćeno lice je u obavezi da potrošaču vrati proizvod i pisano  obaveštenje o razlozima neosnovanosti reklamacije.

Clan 9.

Po prijemu obuće ovlašćeno lice dužno je da reklamaciju istog, a najkasnije narednog dana dostavi Komisiji za rešavanje reklamacije.

Komisija je dužna da u roku od 3 dana donese odluku o reklamaciji.

Komisija je ovlasćena da u složenim slučajevima zatraži stručno mišljenje Jugoinspekt d.o.o., Sektor za tekstil i  kožu, Crnotravska br 3. Beograd iii proizvodjača, pri čemu mora voditi računa o poštovanju roka iz člana 5. ovog Pravilnika.

Clan 10.

Ukoliko BANKER LTD d.o.o. prodaje proizvod sa nedostatkom, dužan je da taj proizvod izdvoji od drugih proizvoda, da smanji cenu proizvoda u zavisnosti  od vrste i obima nedostatka i da upozori potrošača na te nedostatke.

BANKER LTD d.o.o.je dužan da na proizvodu sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj  ceni, o nedostatku proizvoda i o isključenju odgovornosti prodavca za taj nedostatak.

Navedeni proizvodi ne podležu mogućnosti reklamacije od strane potrošača.

Član 11.

Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 01.03.2018 god. Prezentiran kupcima a objavljen na internet strani   www.suecos.rs  koja je jedino u vlasništvu i odgovornosti Banker ltd doo od 02.12.2017 godine sa IP adresom 46.165.244.6 DNS server ns02.bankerhosting.rs  po zbirci podataka registra naziva nacionanog internet domena RNDIS.

Direktor: Goran Radojković

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

suecos ON LINE SHOP  prodavca BANKER LTD doo Niš ogranak trgovina

1.REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga prijavljuje za korišćenje suecos ON LINE SHOP   i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu proizvoda.
Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune osnovne lične podatke, a u vezi sa tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost Banker ltd doo   da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa proizvodima naručenim putem suecos ON LINE SHOP   ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.
Banker ltd u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i nad njima se primenjuje Politika privatnosti ličnih podataka.
Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi preko sajta www.suecos.rs neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2.CENE

Cene Proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima)

3.NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Banker ltd doo stim da u slučaju plaćanja naručenih Proizvoda pouzećem, Korisnik vrši uplatu porudžbine kurirskoj službi, prilikom preuzimanja paketa. Poručeni proizvodi putem Interneta biće Vam isporučeni posredstvom kurirske službe u roku od 2 radna dana od dana kada smo Vam potvrdili porudžbinu.

Kuriri post Express-a pošiljke donose na adresu za isporuku u vremenskom periodu od  8 do 17 h radnim danima i subotom do 14 h.. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir će uručenje pošljke pokušati u dva navrata. Uobičajena praksa ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, je da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas ni u ugovorenom terminu ne pronađe na adresi, pošiljka će nama biti vraćena, i u tom slučaju će se smatrati da ste odustali od porudžbine, te da ste ugovor raskinuli. Svakako ćemo Vas kontaktirati kako bi ustanovili razlog neuručenja, te kako bi se dogovorili o eventualnom ponovnom slanju. 

CENE DOSTAVE: BESPLATNA FREE SHIPING

 1. Plaćanje pouzećem
  Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke. Isporuku vrši kurirska služba i plaćanje je u gotovini.
 2. Plaćanje preko računa
  Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun BANKER LTD doo, uz predhodno izdat predračun (račun dobijate prilikom isporuke paketa) . Kako bi dobili detaljnije informacije možete nas kontaktirati putem mail-a: suecosprodaja@gmail.com ili putem telefona 065 9992 065 od 9 do 15 časova od ponedeljka do petka.
  Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).
 3. Pravo kupca/potrošača na “odustanak od ugovora/kupovine”

Kupac/Potrošač po Zakonu o zaštiti potrošača ima rok od 30 dana od preuzimanja robe da se predomisli i odustane od kupovine a da pritom ne mora ni da odgovori zašto. Kupac/Potrošač robu može da vratiti samo uz RAČUN i nije u obavezi da navodi razlog vraćanja ,naravno ukoliko kupac to želi može navesti razlog vraćanja robe. Ako kupac/potrošač u navedenom roku ne želi da zadrži robu, može da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje troškova vraćanja/transporta robe.

Trgovac BANKER LTD doo je u tom slučaju dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema paketa.Trgovac u pošiljci uz račun takođe šalje i  obrazac za odustanak, a dužan je i da  objasni svu proceduru Kupcu/Potrošaću.

Obrazac za odustanak od kupovine možete preuzeti sa sajta ako kliknete na OBRAZAC

 1. ZAKONSKAODGOVORNOST ZA NESAOBRAZNOST ROBE

Poštovani potrošači za naše kupljene proizvode preko interneta imate pravo da iste reklamirate ukoliko nije saobrazna ugovoru o prodaji. To podrazumeva da po prijemu proizvoda u Vašoj državini ukoliko isti nije saobrazan u ugovoru , imate pravo da od nas zahtevate u  reklamacionom postupku zamenu nesaobraznog proizvoda ili raskid ugovora – povraćaj novca.

Sve troškove saobražavanja proizoda po ugovoru snosimo mi kao trgovci. Takodje u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda preuzimamo zakonsku obavezu tereta dokazivanja nesaobraznosti proizvoda.

 1. REKLAMACIJA ROBE

Poštovani potrošači, kupljenu našu robu koja nije saobrazna možete reklamirati na našoj internet putem mail-a suecosprodaja@gmail.com  ili telefona  0659992065

Navedenu reklamaciju možete podneti uz račun o kupovini.Vaša reklamacija biće zavedena u knjizi primljenih reklamacija koju vodimo za našu internet prodaju.

O prijemu reklamacije bićete blagovremeno obavešteni pod kojim je brojem zavedana Vaša reklamacija.

Po prijemu reklamacionog zahteva bićete bez odlaganja , a u roku od 8 dana obavešteni u pisanom ili elektronskom obliku , o odluci o relamaciji.Ukoliko Vaša reklamacija bude prihvaćena ista će se rešiti u roku od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije u skladu sa odlukom i predlogom navedenim u odluci reklmacije.

Ukoliko prihvaćenu reklamaciju iz objektivnih razloga ne možemo sprovesti u roku koji je dogovoren, obavestićemo Vas o prouženju roka iz razloga što nam je potrebna Vaša saglasnost radi produženja istog.

Poželjna je orginalna ambalaža ali ako ste u nemogućnost da dostavite ambalažu robe, ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje i otklanjanja nesaobraznosti reklamirane robe..

Izvod iz zakona o zaštiti potrošača ovde

 1. DOSTAVA

Dostava naručenih proizvoda putem suecos ON LINE SHOP   vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.
Po evidentiranju naručenih proizvoda, vrši se provera podataka za koje trgovac suecos ON LINE SHOP   smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, suecos ON LINE SHOP   dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine proizvoda, nakon čega se naručeni Proizvod isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.
Ukoliko Vam je pošiljka stigla vizuelno oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik.

Detalje o dostavi i isporuci robe

Sa zadovoljstvom očekujemo vaš telefonski poziv od 8-20h

 Porudžbina ON LINE ili SMS-om preko 065/9992-065

FREE SHIPING poštarina besplatna isporuka 24-48 h

100% Sigurna kupovina moguća zamena broja i modela kao i povraćaj novca u zakonskom roku.

 1. PRIVATNOST LIČNIH PODATAKA

suecos ON LINE SHOP   svoju obavezu čuvanja vaše privatnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku vašu informaciju koju ostavite tretiraćemo brižno.
Posetom našeg sajta i / ili registracijom prihvatate i saglasni ste sa praksom opisanom u našoj Polisi privatnosti. Sve informacije se čuvaju na sigurnom i u skladu sa internom polisom o bezbednosti mogu biti upotrebljeni za:
Proveru i isporuku narudžbi.
Pružanje podrške kupcu.
Administracija nagradnih igara.
Vođenje vaše istorije kupovine.
Obaveštavanje potrošača putem email-a o predstojećim akcijama i drugim korisnim informacijama.

 1. POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje vašem računaru u svrhu poboljsavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.
Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.
Kako se brišu kolačići?
Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača.
Korist koju Vi imate ukoliko pristanete na kolačiće?
Vaš uređaj pamti sve informacije koje ste uneli, tako da sledeći put kad se budete vratili na sajt nećete morati da ih ponovo unosite
Prilagođava sadržaj vašim preferencijama, i dobijate informacije u skladu sa Vašim profilom
Dobićete promocije i specijalne akcije koje odgovaraju Vašim navikama kupovine

 1. OPŠTE ODREDBE

suecos ON LINE SHOP   zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajan način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda dostupnih preko suecos ON LINE SHOP
Na kupovinu putem suecos ON LINE SHOP   -internet prodavnice primenjivaće se u potpunosti odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti podataka i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.
Banker ltd doo može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani www.suecos.rs

Оставите одговор

<-- Poručite telefonom!